Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku


  

Olecko, 14 września 2010 r.

Zapytanie ofertowe

„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu „Bierności mówimy STOP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty socjoterapeutyczne są zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 5. Warsztaty socjoterapeutyczne.

Zamawiający

Nazwa:  „Przypisani Północy”
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku
Nazwisko osoby do kontaktu: Adam Cieślukowski – kierownik projektu
Anna Turowska – koordynatorka projektu
Adres: 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 27 E-mail: biuro@przypisani.mazury.pl
NIP: 8471264010 REGON: 790175584
Tel.: 513 652 011 lub 513 514 579 Adres internetowy: www.przypisani.mazury.pl

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla 10 Beneficjentek Ostatecznych projektu „Bierności mówimy STOP”. Grupą docelową projektu są mieszkanki osiedla Lesk w Olecku zainteresowane nabyciem umiejętności pomocnych
w zdobyciu zatrudnienia. Będą to osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne oraz bierne zawodowo i nieaktywne zawodowo.

Opis przedmiotu zamówienia:

Na warsztaty socjoterapeutyczne składają się:

1. zajęcia grupowe (jedna grupa składająca się z 10 osób) realizowane od 01.10.2010 r. przez okres co najwyżej 6 tygodni – 16 spotkań po 3 godz. (razem 48 godzin);

2 zajęcia indywidualne – każda Uczestniczka projektu przejdzie 3-godzinny blok socjoterapeutyczny według indywidualnego harmonogramu w październiku 2010 r. (łącznie 30 godzin).

Zakres warsztatów grupowych powinien obejmować między innymi takie zagadnienia jak: podniesienie poziomu motywacji, techniki pozytywnego myślenia. Zakres warsztatów indywidualnych: przeprowadzenie oceny mocnych i słabych stron osobowości, podnoszenie samooceny, uświadamianie i wyrównywanie dysfunkcji w komunikacji społecznej, prawidłowe nawiązywanie bezpośrednich kontaktów. Jedna godzina zajęć to 45 minut.

Warsztaty będą się odbywały w Lesku w lokalu udostępnionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „LESK” w Lesku.

Wykonawca będzie zobowiązany/a do:

1. prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy z „Przypisanymi Północy” Stowarzyszenia Kulturalnego z siedzibą w Olecku,

2. oceny postępów Uczestniczek w formie sprawozdania,

3. bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach nieobecności na warsztatach osób skierowanych, rezygnacji Beneficjentek Ostatecznych z udziału w formie wsparcia pod rygorem odmowy zapłaty
za przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych.

Warunki realizacji zamówienia: umowa – zlecenie na okres przeprowadzenia warsztatów na okres
co najwyżej 6 tygodni od 01.10.2010 r. (realizacja 48 godzin zajęć grupowych i 30 godzin zajęć indywidualnych).

Warunki udziału:

1. Oferent/ Oferentka może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferent/Oferentka musi posiadać uprawnienia do prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych oraz posiadać doświadczenie w prowadzeniu takich warsztatów.

Oferta powinna zawierać:

1. CV według podanego wzoru,

2. opis doświadczenia w pracy z opisaną wyżej grupą Beneficjentek Ostatecznych,

3. dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych,

4. dokładny program warsztatów,

5. opis materiałów, które otrzymają Uczestniczki,

6. proponowaną stawkę za godzinę – cena za usługi powinna obejmować wszystkie koszty Oferenta/ Oferentki związane z wykonaniem usługi, w tym koszty dojazdu.

Kryteria wyboru oferty:

  • kwalifikacje,

  • doświadczenie w pracy z opisaną wyżej grupą Beneficjentek Ostatecznych,

  • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w projektach społecznych,

  • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

  • cena.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do 17.09.2010 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub złożyć osobiście
na adres: „Przypisanych Północy” Stowarzyszenia Kulturalne z siedzibą w Olecku w zaklejonej kopercie z dopiskiem warsztaty socjoterapeutyczne – projekt „Bierności mówimy STOP” (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

O ewentualnym wyborze Wykonawca zostanie poinformowany/a telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

Zamawiający przewiduje z wybranym Wykonawcą podpisanie umowy – zlecenia na wykonanie zamówienia. Po wyborze Wykonawcy Zmawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

Adam Cieślukowski
Kierownik projektu

Załącznik: Curriculum vitae
 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja:  25 listopada 2010  w@m