Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

Archiwum:

Wszystkie:

.: Walne Zebranie Stowarzyszenia "Przypisani Północy" w dniu 26.09.2022 r. :.
Planowany porządek Walnego Zebrania w dniu 26.09.2022 r. (poniedziałek), Bar Koala, sala kominkowa.
1. Rozpoczęcie zebrania godz. 17.30
2. Podpisanie listy obecności. Sprawdzenie wymaganej liczby osób do podejmowania uchwał. W przypadku braku kworum (poniżej 9 osób) koniecznych do podejmowania uchwał, ogłoszenie nowego terminu Walnego Zebrania na godz. 18.00 tego samego dnia.
3. Wybór Protokolanta i Przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdań finansowego oraz z działalności stowarzyszenia za 2021 r.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja dotycząca planu działania Stowarzyszenia. Sporządzenie ramowego planu na najbliższe 12 miesięcy, ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację ustalonych działań.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2021 r.,
 b. przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia za 2021r.,
 c. przyjęcia planu pracy stowarzyszenia na 2023 r.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.
dodano: 2022.09.24 20:57:02  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Wernisaż „Ponad Granicami” :.
W maju rozpoczęła się realizacja zadania publicznego „Ponad Granicami” współfinansowanego ze środków Powiatu Oleckiego. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”.

W ramach zadania miało miejsce 8 warsztatów plastycznych inspirowanych symboliką herbu Powiatu Oleckiego. Zadanie zakończył wernisaż powstałych prac plastycznych. W warsztatach zaangażowanych było 4 uczestników Domu i 4 osoby z Ukrainy, mieszkające obecnie w Olecku. Głównym celem było przełamywanie „Ponad Granicami” barier poprzez sztukę i twórczą aktywność oraz propagowanie walorów przyrodniczych ziemi oleckiej.
Warsztaty plastyczne poprowadził Pan Wojciech Łukasik – artysta malarz, od lat mieszkający na mazurskiej wsi, gdzie tworzy obrazy i obiekty przestrzenne, scenografie do przedstawień teatralnych i koncertów.
Wernisaż wzbogacony był występem artystycznym w wykonaniu Lilii Romanenko i Artema Yastreby oraz wyśmienitym poczęstunkiem.

Katarzyna Przekop
Zobacz fotografie z zadania publicznego

dodano: 2022.07.21 08:58:44  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: W maju 2022 r. rozpoczęła się realizacja zadania publicznego „Ponad granicami” :.

W maju rozpoczęła się realizacja zadania publicznego „Ponad granicami” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Powiatu Oleckiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”, udział w nim biorą uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku.

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 8 warsztatów plastycznych inspirowanych symbolikš herbu powiatu zakończonych wernisażem powstałych prac. Do działań zaangażowanych zostanie 4 uczestników ŚDS, a także 4 osoby z Ukrainy, mieszkające obecnie w Olecku. Projekt ma na celu poszerzanie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu oraz propagowanie jego walorów przyrodniczych, a także przełamywanie barier kulturowych poprzez sztukę i twórczą aktywność.

Efekty warsztatów będą zamieszczane na bieżąco na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy na Facebooku oraz stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.przypisani.org  .

Zobacz fotografie z zadania publicznego

dodano: 2022.06.23 16:49:40  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Sztuka nie ma granic; :.
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” realizuje zadanie „Ponad Granicami”. Jest ono współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oleckiego.

W ramach tego zadania odbędzie się 8 warsztatów plastycznych, które zakończą się wernisażem prac. Uczestniczyć w nich będzie 4 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku i 4 osoby z Ukrainy, które przebywajš w Olecku. Warsztaty są inspirowane symboliką herbu naszego Powiatu. Poprzez twórczą aktywność i sztukę zostaną przełamane bariery kulturowe.

Zadanie ma na celu poszerzanie aktywnoœci kulturalnej mieszkańców powiatu i propagowanie walorów przyrodniczych naszego regionu.
dodano: 2022.05.24 15:11:57  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Realizacja projektu „Sztuką w bariery” :.
Nasze Stowarzyszenie w 2020 w roku patronowało w realizacji projektu „Sztuką w bariery” realizowanego przez Nieformalną Grupę Działania Kolektyw Społeczno – Obyczajowy wraz z jego pomysłodawczynią Izabelą Piotrowską i przy udziale podopiecznych z Domów J. Korczaka. Po owocnym przebiegu działań, zrodziła się potrzeba spotykania się, nawiązywania nowych relacji i pielęgnowania już powstałych oraz poszerzenia zakresu działań, chęć dotarcia do większej grupy odbiorców i tak narodził się pomysł na Sztuką w Bariery vol. 2. Projekt wzmacnia talenty muzyczne, rytmiczne, liderskie, koleżeńskie, co w rezultacie prowadzi do rozwoju kapitału społecznego, kreatywności, inicjuje nowe znajomości (poszerzając zakres możliwości komunikacyjnych), a także pokazuje przestrzeń i wzmacniania dobre praktyki do realizowania przyszłych inicjatyw. Cieszy nas, że projekt, do realizacji którego jako Stowarzyszenie czynnie się przyczyniliśmy ma swoją kontynuację i tym samym poszerzył swój zakres działania.

W tym roku przedsięwzięcie wspierają: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Olecki Klub Wodny, Fundacja Lega Express.
Więcej informacji na:
FB/SztukaWbariery
dodano: 2021.11.27 20:34:02  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia. :.
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia.

Drzwi otwieramy szeroko i zapraszamy do współpracy.

Drodzy Członkowie i Sympatycy "Przypisanych Północy" uprzejmie informuję i zapraszam na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Północy.

Spotkanie odbędzie się:
- 29 czerwca 2021r. - wtorek, godz. 17.30
- w Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury Garbate w Olecku, I. piętro, tzw. sala baletowa.


Planowany porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Protokolanta i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia .
5. Dyskusja dotycząca programu działania Stowarzyszenia.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania finansowego i innych sformułowanych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Zakończenie.


Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu - Maria Dzienisiewicz Prezes Stowarzyszenia

WAŻNE: Uprzejmie informuję, iż obowiązuje regularna wpłata składki członkowskiej w wysokości 40 zł rocznie. Dane bankowe znajdują się na naszej stronie www.przypisani.org
Konto: Bank Spółdzielczy w Olecku
nr 62 9339 0006 0000 0008 2149 0001
ul. Partyzantów 2, 19-400 Olecko
dodano: 2021.06.24 14:51:57  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Domy im. J. Korczaka w pozytywnym rytmie. :.
„Sztuką w bariery” - projekt zainicjowany przez Nieformalną Grupę Działania - Kolektyw społeczno-obyczajowy z Olecka, którego liderką jest Izabela Piotrowska (www.facebook.com/IzabelaPerForm), ma na swoim celu pokazać, że warto się rozwijać i współpracować. NGD- Kolektyw Społeczno –obyczajowy wychodzi na przeciw potrzebom wewnątrz lokalnej społeczności, a swoje główne działania kieruje do dzieci i młodzieży z Domów im. J. Korczaka oraz ich rówieśników z Olecka . W ramach projektu raz w tygodniu odbywają się spotkania rytmiczno - bębniarskie w kręgu, we wspólnie zaaranżowanej przestrzeni lub w plenerze - gdy pogoda bardzo sprzyja i dopisuje - wtedy uczestników można usłyszeć np. na Dzikiej Plaży. Pozytywny wpływ grania na żywym instrumencie jest nieoceniony, a dodatkowo wzmocniony uczestnictwem w grupie stanowi ważny aspekt integrujący, uczy pracy w grupie, dlatego realizatorzy chcą podzielić się i zaprosić do współudziału chętnych rówieśników z miasta (po wcześniejszym zgłoszeniu). O bieżących informacjach można dowiedzieć się ze strony profilowej na Facebooku – Sztuką w bariery.

Przedsięwzięcie wspierają : Przypisani Północy Stowarzyszenie Kulturalne oraz Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Projekt zrealizowano ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach FIO.
Zobacz fotografie...
dodano: 2020.07.13 21:04:12  ·  autor: Admin

.: Pasjonat Przypisanych Północy 2019 :.
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Komisja Rewizyjna zapraszają
PT. Pasjonatów Przypisanych Północy oraz wszystkich Członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów do nagrody honorowej „Pasjonat Przypisanych Północy 2019”. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wyznaczony został do 07 listopada 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 5 lok.107 ,
- lub osobistego wręczenia pisemnego zgłoszenia członkowi Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączyć dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp., dołączone mogą być także kserokopie tych materiałów.

Przypominamy Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2019.09.17 21:04:32  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Pasjonat Przypisanych Północy 2018 :.
Pasjonat Przypisanych Północy 2018 :.Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Komisja Rewizyjna zapraszają wszystkich Członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów do nagrody honorowej „Pasjonat Przypisanych Północy 2018”. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wyznaczony został do 30 października 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 5 lok.107 ,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2018.09.16 11:33:37  ·  autor: Janusz Klimaszewski

.: Nowy Zarząd i siedziba stowarzyszenia :.
Nowy Zarząd i siedziba stowarzyszenia "Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku"

Zarząd:
Janusz Klimaszewski - Prezes
Zbigniew Terepko i Jerzy Weiss - Wiceprezesi
Maciej Kupczyński - Skarbnik
Roman Karsztun - Sekretarz

Adres:
ul. Wojska Polskiego 5 lok. 107
19-400 Olecko
dodano: 2018.07.25 09:25:18  ·  autor: Janusz Klimaszewski

.: Galeria Jednego Obrazu Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” odsłona 7. – 24 lutego 2018r. :.
Nowe obrazy: w Barze "Koala" eksponowany jest obraz Julii Bogdan - uczennicy SP nr 1 w Olecku, który wzbudził wielkie zainteresowanie zebranych - brawo Julia... W cukierni "U Ludwiki" rysunki satyryczne prezentuje Pan Waldemar Rukść .... A w zajeździe "Borysówka" w Sedrankach k/Olecka kolejna praca wykonana węglem Pani Olgi Kowal Karandziej roboczo zatytułowana - "Ptaszyna"....

Właścicielom zajazdu "Borysówka" w Sedrankach, Baru "Koala", cukierni "U Ludwiki" dziękujemy za przychylność i życzliwość...


Zdjęcia - W. Pokusa

Zobacz fotografie...
dodano: 2018.02.25 21:07:17  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Janusz Klimaszewski - człowiek teatru, Prezesem „Przypisanych Północy” :.
17 lutego 2018 r. Janusz został jednogłośnie wybrany Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”. Maria Dzienisiewicz przekazała Stowarzyszenie w dobre ręce. Zarząd i członkowie życzą nowemu Prezesowi owocnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

W Barze „Koala” 24 lutego br., podczas kolejnej odsłony Galerii Jednego Obrazu, Janusz zaprosił do wspólnych działań na rzecz oleckiej kultury. Szczególnie mu bliskim tematem jest działalność związana z teatrem. Już w marcu zaprosi na wystawę poświęconą historii oleckich grup teatralnych.
Zobacz fotografie...
dodano: 2018.02.25 21:06:00  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Trzecia odsłona Galerii Jednego Obrazu :.
Komunikacja w dzisiejszych czasach jest głównym punktem ludzkiego funkcjonowania.
A komunikujemy się na wiele sposobów, bo i dzięki słowu pisanemu, i dzięki obrazom, rysunkom, szkicom, jak również poprzez muzykę i ruch, różnorodne komunikatory elektroniczne.
Galerie Jednego Obrazu Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” to wyjątkowe spotkania, które tworzą okazję do rozmowy o sztuce, o pasjach twórczych i o tym, co determinuje nasze ludzkie działanie.
W kawiarni „Prosto z Mostu” spotkało się ponad 20 osób zainteresowanych pasjami twórczymi Pani Ireny Kopiczko, Pani Olgi Kowal i Pani Emilii Urbanowicz. Niezmiernie ciekawe były historie z życia opowiadane przez przybyłych gości. Pani Irena Kopiczko zaproponowała magiczny i symboliczny temat wokół przesądów, tajemniczych znaków, tradycji. Ponieważ spotkaliśmy się 13-tego w piątek, większość opowieści miała elementy symboliczne. Czy rzeczywiście czarne koty i „feralne” trzynastki decydują o pechu czy szczęściu? Jakie tajemnice kryją nasze ogrody, piwnice czy pracownie malarskie? Co kto lubi i z czego jest dumny? Czy kochamy pasje najbliższych?
Zawsze warto jest poznać czyjeś opinie na dany temat, porównać je ze swoimi. Bo może okazać się nagle, że obok nas siedzi osoba, która jest naszą bratnią duszą, której od zawsze i z wielkim wysiłkiem szukaliśmy na tym świecie. Rozmawiajmy jak najwięcej. Zwłaszcza, jeżeli tematem może być sztuka.
Dziękując za spotkanie
- Maria Dzienisiewicz, Prezeska Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”
Fotorelacja: Wojciech Pokusa
Zobacz fotografie...
dodano: 2017.11.21 16:21:28  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Galeria Jednego Obrazu – kolejna odsłona :.
8 września br. zaprezentowany został kolejny obraz w Galerii Jednego Obrazu Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Północy. Jest to obraz Pani Olgi Kowal „Portret dziewczynki” wystawiono go w Zajeździe Borysówka.
Członkowie Stowarzyszenia włączają się w propagowanie pasji twórczych i rozmów o kulturze przy okazji prezentacji prac plastycznych lokalnych twórców.

dodano: 2017.09.20 08:57:38  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Galeria jednego obrazu :.
„Galeria jednego obrazu” Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Północy została otwarta w piątek 11 sierpnia 2017 o 16-tej w Olecku. Symboliczne otwarcie zainaugurowały obrazy Emilii Urbanowicz
i Olgi Kowal. 
Członkowie Stowarzyszenia chcą wspólnie z twórcami inspirować i budzić pozytywne emocje. Ideą „Galerii jednego obrazu” jest przekazywanie i pokazywanie pięknych twórczych pasji. Otwarte zostały nowe drzwi do sztuki, do bezinteresownego dzielenia się ulotnymi, ale cennymi przeżyciami.
Warto odwiedzać te miejsca, które otwierają się na sztukę: Cukiernię Jana Staniszewskiego w Olecku i Zajazd Wiesława Borysa w Sedrankach.
Warto oglądać obrazy, rozmawiać o nich, rozmawiać o sztuce.
Do miłego spotkania za miesiąc: Wojciech Pokusa, Maria Dzienisiewicz oraz autor wizytówki Galerii Zbigniew Burba.

Zdjęcia: Bolesław Słomkowski i Wojciech Pokusa .
Zobacz fotografie...
dodano: 2017.08.14 14:57:20  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Wojciech Marek Darski Pasjonatem Przypisanych Północy :.
17 lutego w klubokawiarni „Prosto z mostu”, odbyła się uroczystość wręczenia Wojciechowi Markowi Darskiemu – poecie, prozaikowi, publicyście, a także autorowi przewodników turystycznych, honorowego tytułu „Pasjonat Przypisanych Północy”. Tytuł został przyznany przez Kapitułę konkursu powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku.
Wojciech Marek Darski to niestrudzony popularyzator Mazur. W swoich publikacjach przybliża ich skomplikowaną historię, zaprasza do wędrówki po tej wyjątkowej krainie, fascynuje ciekawostkami i wyobraźnią, przetwarza zapomnienie na poezję oraz prozę. Wrażliwość poetyckiego spojrzenia Wojciecha Marka Darskiego, ciekawość, niezmienne zamiłowanie do Mazur oraz całokształt pracy wykonanej na rzecz utrwalenia historii są niezaprzeczalnie wielkim atutem.
Zobacz więcej informacji oraz fotografie
dodano: 2017.02.21 13:17:13  ·  autor: Ewa Kozłowska

.: Honorowy tytuł Pasjonat Przypisanych Północy 2016 :.
Honorowy tytuł Pasjonat Przypisanych Północy 2016 został przyznany Panu Wojciechowi Markowi Darskiemu. Termin uroczystości wręczenia tej Nagrody planowany jest w styczniu.

Wojciech Marek Darski – poeta, prozaik, publicysta, autor przewodników turystycznych. Urodził się w 1958 r. w Giżycku, w mieście, z którym pozostaje w twórczej i pełnej pasji relacji. Jako dziennikarz debiutował w suwalskich „Krajobrazach” w latach osiemdziesiątych. Współpracował też z „Gazetą Współczesną” i „Radarem”, „Gazetą Giżycką”, „Kurierem Podlaskim”, „Gazetą Wyborczą”, Radiem Białystok i telewizją, magazynem „Ratusz” oraz pismem „Warsaw Voice”. W 1997 r. został dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1979-1983 był członkiem gołdapskiej grupy twórczej „Dom Marka”, w 1983 r. założycielem interdyscyplinarnej Grupy Twórczej SDS. Jest również współzałożycielem giżyckiego Stowarzyszenia "Wspólnota Mazurska", które istnieje od początków lat 90-tych. Związany ze środowiskiem olsztyńskiej Wspólnoty Kulturowej „Borussia”. Autor kilkunastu pozycji książkowych (m.in.: „Mała Antologia Mazurska”, „My, Krzyżaki”. „Goniąc kormorany”, „Pocztówki z Mazur”). Swoje utwory publikował w antologiach, prasie krajowej i zagranicznej. Jego wiersze tłumaczono m.in. na angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, litewski, serbsko-chorwacki i macedoński.
Wojciech Marek Darski to z pewnością niestrudzony popularyzator Mazur. W swoich publikacjach przybliża ich skomplikowaną historię, zaprasza do wędrówki po tej wyjątkowej krainie, fascynuje ciekawostkami i wyobraźnią, przetwarza zapomnienie na poezję oraz prozę. Wrażliwość poetyckiego spojrzenia Wojciecha Marka Darskiego, ciekawość, niezmienne zamiłowanie do Mazur oraz całokształt pracy wykonanej na rzecz utrwalenia historii są niezaprzeczalnie wielkim atutem.
dodano: 2016.12.11 16:01:41  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” przyznany po raz XV :.
W Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z okazji przyznania Tytułu „Pasjonata Przypisanych Północy”. Tym razem za swoją działalność została nagrodzona Prezeska Fundacji „Dziedzictwo Nasze”, założycielka i dyrektorka węgorzewskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz twórczyni Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie, Barbara Grąziewicz–Chludzińska.
Współpracuje ona z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy organizacji warsztatów dla Ekspertów Organizacji Pozarządowych o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. B. Grąziewicz–Chludzińska od kilku lat zajmuje się Polakami z Kazachstanu, osiedlonymi w Obwodzie Kaliningradzkim.
Zobacz więcej informacji oraz fotografie
dodano: 2015.12.09 21:18:49  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Pasjonat Przypisanych Północy 2014 :.
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Komisja Rewizyjna zapraszają wszystkich Członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów do nagrody honorowej „Pasjonat Przypisanych Północy 2014”. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wyznaczony został do 24 października 2014 r.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 3,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2014.10.10 10:34:37  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Konkurs „Pasjonat Przypisanych Północy 2013 :.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Komisji Rewizyjnej zapraszają wszystkich Członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów
do nagrody honorowej „Pasjonat Przypisanych Północy 2013”. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wyznaczony został do 20 października 2013 r.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul.Kolejowa 3,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2013.10.07 20:14:05  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Mirosław Słapik - „Pasjonat Przypisanych Północy” 2012 :.
Honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” 2012 otrzymał Mirosław Słapik
Za wytrwałość, ciągłą chęć stawiania pytań, brak obojętności, niegasnący zapał i ciekawość świata oraz twórcze bycie Kapituła konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy” przyznaje Mirosławowi Słapikowi honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy 2012”.
Zobacz więcej informacji oraz fotografie
dodano: 2012.12.07 21:41:30  ·  autor: Admin

.: Zakończenie projektu „Z przyrodą w zgodzie” :.
30 sierpnia zakończył się Projekt „Z przyrodą w zgodzie” - wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci. Warsztaty odbyły się dzięki współpracy między „Przypisanymi Północy” Stowarzyszeniem Kulturalnym a Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną. Partnerom udało się uzyskać dofinansowanie tego projektu z funduszy Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość w roku 2012.
Warsztaty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci były genialne, miały zapał do pracy.
Zobacz więcej informacji oraz fotografie
dodano: 2012.09.25 19:19:57  ·  autor: Admin

.: Konkurs "Pasjonat Przypisanych Północy 2012" :.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 8 sierpnia br. wyznaczyli termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu "Pasjonat Przypisanych Północy‘2012".

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul.Kolejowa 3,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października 2012 r. 

Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2012.08.12 18:12:46  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: „Z przyrodą w tle” - wycieczka do Puszczy Boreckiej :.
4 sierpnia 2012 r. uczestnicy warsztatów o ósmej rano z wielką radością wyruszyli autokarem na wycieczkę do Puszczy Boreckiej.
W drodze do Woliska podziwialiśmy różne rodzaje lasu: grądy, bory, łegi i olsy. Zachwyt uczestników wycieczki wzbudziły puszczańskie jeziora Szwałk Wielki, Litygajno i Pilwąg.
Najcenniejsze fragmenty puszczy objęte są ochroną rezerwatową: rezerwat Borki z obecnością świerku, grabu, dębu, jesionu, lip liczących 100-150 lat; rezerwat Mazury - wodno leśny, ostoja ptactwa wodnego; rezerwat Lipowy Jar - w rejonie jez. Pilwąg, rezerwat Wyspa Lipowa - florystyczny, na jez. Szwałk Wielki; miejsce gniazdowania wielu ptaków (głównie kaczek).
Urozmaicona rzeźba terenu i różnorodność siedlisk stwarza doskonałe możliwości rozwoju zwierząt łownych. Pospolicie występują tu małe drapieżniki (lis , jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak), ale spotkać też można rysia i wilka. Z rzadkich okazów ptaków na uwagę zasługują orzeł bielik, rybołów i bocian czarny. Niewątpliwie największą atrakcją ze świata zwierząt jest żyjący na wolności żubr. W Wolisku, w byłym Ośrodku Hodowli Żubra, który był celem naszej wyprawy, jest teren z platformą widokową, z której mogliśmy obserwować kilka z 75 żubrów mieszkających na terenie puszczy.
Dzieci były świadkami karmienia żubrów i pod bacznym okiem króla puszczy robiły sobie zdjęcia. Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, przy którym piekliśmy smaczne kiełbaski.
Zobacz fotografie z wycieczki
dodano: 2012.08.08 16:22:08  ·  autor: Admin

.: „Z przyrodą w tle” - wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci :.
Z przyrodą w tle - wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci

W dniu 2 sierpnia. w Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Olecku rozpoczęły się wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne. Warsztaty łączą wykorzystanie różnych technik plastycznych z wiedzą i kształtowaniem postaw proekologicznych, są dla uczestników atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania czasu w okresie wakacji.
Zajęcia prowadzi Pani Renata Pieczonka. Na pierwszym spotkaniu p. Renata przeczytała dzieciom książkę Umberto Eco i Eugenio Carmi "Gnomy z planety Gnu". Po wysłuchaniu tekstu dzieci z wielkim zapałem zaczęły malować. W swoich pracach przedstawiły to co ich zadaniem na Ziemi jest warte zachowania i dbania.
Warsztaty odbywają się dzięki współpracy między „Przypisanymi Północy” Stowarzyszeniem Kulturalnym a Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną. Partnerom udało się uzyskać dofinansowanie tego projektu z funduszy Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość.
Zobacz fotografie z projetu
dodano: 2012.08.06 17:14:40  ·  autor: Admin

.: „Z przyrodą w tle” - Wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci :.
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” wraz z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Olecku ogłaszają nabór na wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci pt. „Z przyrodą w tle”.
Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku 10-14 lat i odbywać się będą w miesiącu sierpniu. Zapisy i szczegółowe informacje w bibliotece dziecięcej, ul. Kopernika 6.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lipca br.
Projekt współfinansuje Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość".
Zapraszamy!

Harmonogram warsztatów

dodano: 2012.07.31 11:19:31  ·  autor: Admin

.: Zrealizowano projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro” :.

Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Północy, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, zrealizowało projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W realizację projektu zaangażowały się Gmina Świętajno, Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętajnie. Głównym zadaniem projektu było przeprowadzenie Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy i przystąpienie do egzaminu państwowego. Uczestnicy wzięli udział w 25 godzinach wykładów, zrealizowali 41 godzin ćwiczeń praktycznych, 20 godzin zajęć doszkalających i odbyli praktykę w zespołach ratowniczych. W ramach projektu uczestnicy otrzymali podstawowy sprzęt ratunkowy. Egzamin państwowy odbył się 18 czerwca 2012r., wszyscy uczestnicy zdali go z bardzo wysokimi notami. Gratulacje należą się nie tylko uczestnikom, ale również instytucji szkoleniowej – mistrzowskiej ekipie Olmedica sp. z o.o. w Olecku pod profesjonalnym kierownictwem Tomasza Dziokana. Uczestnicy i kadra szkoleniowa podkreślają wspaniałą atmosferę w trakcie zajęć i maksymalne zaangażowanie, które przełożyło się na wyniki egzaminu. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty przewidziane rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Należy również wspomnieć, że przy okazji projektu, dzięki wsparciu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku i Olmedica sp. z o.o., Gmina Świętajno wzbogaciła się o defibrylator, co znacznie poprawi skuteczność akcji ratunkowych.
Oprócz kwalifikacji z zakresu ratownictwa uczestnicy wzięli udział w spotkaniu informacyjno – rekrutacyjno – integracyjnym z udziałem psychologa i warsztatach z dziedziny równości szans płci.
W zakończeniu projektu udział wzięli: Wójt Gminy Świętajno Janina Trus, radny Rady Gminy Świętajno Mariusz Luberecki, dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Jerzy Gołembiewski, przedstawiciele instytucji szkoleniowej i kadra projektu.
W ramach projektu wsparciem objęto 12 osób – mieszkańców Gminy Świętajno (5 kobiet, 7 mężczyzn). Całkowity budżet projektu wyniósł 45028,00 zł.
Zobacz fotografie z projetu
dodano: 2012.07.27 19:43:48  ·  autor: Admin

.: Nowy projekt: „Edukacja szansą na lepsze jutro” :.

Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Północy, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, rozpoczęło realizację projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W realizację projektu zaangażowały się Gmina Świętajno, Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętajnie. Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych program przewiduje praktykę w zespołach ratowniczych. Wsparciem objęto 12 osób – mieszkańców Gminy Świętajno (5 kobiet, 7 mężczyzn). Całkowity budżet projektu to 45028,00. Projekt trwać będzie od kwietnia do lipca 2012r.

Zobacz fotografie z projetu
dodano: 2012.07.27 11:25:48  ·  autor: Tomasz Łaskowski

.: Sezon z filmem :.
"SEZON Z FILMEM" to zadanie finansowane przez Gołdapski Fundusz Lokalny, które realizowane było we wsi Kukowo w okresie od 1 września 2011 do 28 lutego 2012.
Celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi w życie społeczne poprzez włączenie ich w działalność świetlicy wiejskiej, zwłaszcza koła teatralnego oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży efektywnego spędzania czasu wolnego w formie zorganizowanej oraz rozbudzania zainteresowań.
Stworzony został przy świetlicy wiejskiej Klub Filmowy, w ramach którego przeprowadzono cykl zajęć tematycznych w świetlicy (w formie warsztatów oraz zajęć prowadzonych metodą projektu), a także w miejscach bezpośrednio związanych z filmem: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Muzeum Kinematografii i kinach w Łodzi i Warszawie. Dzieci miały okazję spędzać czas w sposób atrakcyjny i pożyteczny spędzić czas wolny, rozwijać pasje i zainteresowania oraz zwiedzić Warszawę i Łódź. Ponadto projekt przyczynił się do zwiększenia integracji wśród mieszkańców wsi - niektóre działania wykonywali wspólnie.
Dzieci i młodzież stworzyły prezentację multimedialną, która zaprezentowana została mieszkańcom wsi Kukowo oraz zaproszonym gościom podczas imprezy "Święto projektu" w październiku 2011 r.Zorganizowany został konkurs plastyczny "Plakat filmowy promujący prezentację" oraz wystawa prac w świetlicy wiejskiej w Kukowie. Młodzież wykonała wystawę fotografii dokumentującą realizację projektu.


dodano: 2012.03.29 21:14:33  ·  autor: Iwona Grabek

.: "Moja Mała Ojczyzna" :.
Zadanie publiczne w zakresie kultury "Moja Mała Ojczyzna" realizowane w okresie od 1 czerwca do 15 grudnia 2011 r.

Zadanie publiczne jest formą edukacji regionalnej i kulturalnej, której bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie w młodszym wieku szkolnym uczęszczający do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. M.J. Piłsudskiego w Gąskach, a pośrednio adresatami zadania jest społeczność szkolna i lokalna.
Projekt, na który uzyskaliśmy środki dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Przypisani Północy" zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć tematycznych w Szkole (w formie warsztatów oraz zajęć prowadzonych metodą projektu), a także w miejscach bezpośrednio związanych z lokalną kulturą, tradycjami - muzeach, skansenach, miejscach kultu.
Zorganizowane zostaną dwie wycieczki po Mazurach i Suwalszczyźnie, ukazujące bogactwo i specyfikę kultury naszego regionu.
Powstaną dwie wystawy:
-fotograficzna z realizacji zadania;
- plastyczno - techniczna, na której zostaną zaprezentowane wytwory uczniów o tematyce ludowej.
Zorganizowany będzie "Dzień na ludowo" w Szkole, na który zaproszona zostanie społeczność szkolna i lokalna. W tym dniu uczniowie w młodszym wieku szkolnym zaprezentują inscenizację lokalnej legendy "Łyna", wystąpią z pokazem tańca regionalnego "Poleczka" w strojach mazurskich. Odbędzie się konkurs dla dzieci i rodziców na potrawę regionalną oraz degustacja potraw przygotowanych przez uczniów i rodziców oraz Szkołę.

Iwona Grabek
pomysłodawczyni i koordynatorka projektu
dodano: 2011.11.25 20:57:56  ·  autor: Iwona Grabek

.: „Zielone soboty” :.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Przypisani Północy" rozpoczęła kolejny projekt "Zielone soboty" kierowany do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, rodziców i społeczności lokalnej w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Zdrowe dzieci to nasz kapitał". Autorką i koordynatorem projektu jest Iwona Grabek. Zakłada on propagowanie w atrakcyjny sposób zdrowego stylu życia.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2011.11.25 20:56:09  ·  autor: Iwona Grabek

.: Wizyta w gospodarstwie ekoturystycznym. :.
29 października 2011 r. odwiedziliśmy gospodarstwo ekoturystyczne „Martyna” Pani Wioletty Żukowskiej w Kukowie.
Uczestniczyliśmy w warsztatach wypieku chleba w sposób tradycyjny - w oryginalnych poniemieckich piecach nagrzewanych drewnem.
Zbieraliśmy jabłka w sadzie, z których następnie przygotowaliśmy kompot.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2011.11.25 20:55:02  ·  autor: Iwona Grabek

.: Honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” 2011 przyznano Ewie Kozłowskiej :.
30 września 2011 roku Kapituła konkursu Pasjonat Przypisanych Północy, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” w składzie:
Maria W. Dzienisiewicz, Ryszard Demby, Zbigniew Fałtynowicz, Andrzej Kamiński, Marek Gałązka, Dariusz Morsztyn, Józef Kunicki, Roman Karsztun, Marek Borawski, Marek Nowicki, Zbigniew Terepko, Wojciech Łukasik, Andrzej Cieśluk, Jerzy Weiss przyznała honorowy tytuł Pasjonatki Przypisanych Północy 2011 Pani Ewie Kozłowskiej.
Honorowy tytuł przyznany został za niezwykłość spojrzenia twórczego, za konsekwencję i głęboki humanizm, za dociekliwość artystyczną.
Kapituła szczególnie pragnie wyróżnić mistrzowski warsztat oraz umiejętność włączania do artystycznych idei osób różnych opcji, poglądów i profesji.
Artystka przez swoje dokonania dokumentuje i codzienność i niecodzienność świata. Zainteresowania twórcze Pani Ewy Kozłowskiej zdają się być nieograniczone...
Zobacz więcej informacji
dodano: 2011.11.15 21:00:31  ·  autor: Maria W. Dzienisiewicz

.: Wycieczka w ramach projektu „Sezon z filmem” :.
Dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlicy Wiejskiej w Kukowie po raz kolejny miały okazję pojechać na wycieczkę zorganizowaną w ramach projektu „Sezon z filmem”. Przez trzy dni zwiedzali zabytki Warszawy i Łodzi.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2011.10.29 08:54:27  ·  autor: Maria W. Dzienisiewicz

.: Pasjonatka Przypisanych Północy 2011 :.
30 września 2011 r. powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy”
w składzie:
Maria W. Dzienisiewicz, Ryszard Demby, Zbigniew Fałtynowicz, Andrzej Kamiński, Marek Gałązka, Dariusz Morsztyn, Józef Kunicki, Roman Karsztun, Marek Borawski, Marek Nowicki, Zbigniew Terepko, Wojciech Łukasik, Andrzej Cieśluk, Jerzy Weiss - spośród 10 nominowanych przyznała honorowy tytuł Pasjonatki Przypisanych Północy 2011 Pani Ewie Kozłowskiej.
Honorowy tytuł przyznany został za niezwykłość spojrzenia twórczego, za konsekwencję i głęboki humanizm, za dociekliwość artystyczną.
Kapituła szczególnie pragnie wyróżnić mistrzowski warsztat oraz umiejętność włączania do artystycznych idei osób różnych opcji, poglądów i profesji.
Artystka przez swoje dokonania dokumentuje i codzienność, i niecodzienność świata. Zainteresowania twórcze Pani Ewy Kozłowskiej zdają się być nieograniczone...
Z wyrazami szczerego uznania i gratulacjami!!!
dodano: 2011.10.26 17:12:46  ·  autor: Maria W. Dzienisiewicz

.: Spotkanie z ks. Jarosławem Wiśniewskim :.

W czwartek, 1 września 2011 r. w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z księdzem misjonarzem Jarosławem Wiśniewskim, w którym licznie uczestniczyli Mieszkańcy powiatu oleckiego. Organizatorzy spotkania to: „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne, Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej, użyczająca swych gościnnych progów Olecka Izba Historyczna oraz „Tygodnik Olecki”. Spotkanie w Olecku miało miejsce dzięki przypadkowi. Pani Maria Dzienisiewicz – Prezes LOT Ziemi Oleckiej, spotkała ks. Jarosława w Uzbekistanie i zaprosiła do Olecka.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2011.09.08 11:59:28  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Zgłoszenia do tytułu Pasjonat Przypisanych Północy'2011 :.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczyli termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu "Pasjonat Przypisanych Północy‘2011.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul.Kolejowa 3,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2011 r. 

Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2011.08.06 15:08:59  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Zakończenie projektu „Bierności mówimy STOP” :.


Podsumowując „stary rok” należy wspomnieć o realizacji projektu „Bierności mówimy STOP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne.
Po przeprowadzeniu modułu socjoterapeutycznego Uczestniczki projektu rozpoczęły warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Podczas zajęć Beneficjentki nauczyły się autoprezentacji, zbadały swoje preferencje zawodowe i stworzyły bilans kompetencji. Dowiedziały się także, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia własnego biznesu. Ważne miejsce podczas spotkań zajmowała tematyka związana z dokumentacją aplikacyjną – CV i listu motywacyjnego. Uczestniczki projektu miały również okazję przećwiczyć zasady typowej rozmowy kwalifikacyjnej.
Ostatnim modułem w ramach projektu było szkolenie z zakresu obsługi komputera. Uczestniczki naszego przedsięwzięcia mogły zapoznać się z podstawami pracy z systemem operacyjnym, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, edycją tekstu i jego formatowania oraz zasadami posługiwania się pocztą elektroniczną. Końcowym etapem szkolenia było przekazanie Uczestniczkom wiedzy na temat serwerów i bezpieczeństwa w sieci. Beneficjentki projektu mogły również przećwiczyć wyszukiwanie ofert pracy i innych istotnych informacji.
Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie kadry projektu z Uczestniczkami podsumowujące realizację warsztatów i szkolenia.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2011.01.27 22:16:04  ·  autor: Admin

.: Oferta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera :.


„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „Bierności mówimy STOP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie z zakresu obsługi komputera jest zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 7. Szkolenie z zakresu obsługi komputera.
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla 8-10 osobowej grupy Beneficjentek Ostatecznych projektu „Bierności mówimy STOP”. Grupą docelową projektu są mieszkanki Osiedla Lesk w Olecku, zainteresowane nabyciem umiejętności pomocnych w zdobyciu zatrudnienia. Będą to osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
oraz bierne zawodowo i nieaktywne zawodowo.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.11.25 10:40:07  ·  autor: Administrator

.: Zakończenie zajęć socjoterapeutycznych :.


29 października 2010 r. zakończyła się realizacja pierwszego z trzech modułów projektu „Bierności mówimy STOP” - zajęcia socjoterapeutyczne. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Północy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwiększenie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek osiedla Lesk.


Uczestniczki naszego programu, dzięki zajęciom, profesjonalnie poprowadzonym przez wykwalifikowaną socjoterapeutkę, mogły dowiedzieć się wiele o sobie, odkryć swoje mocne i słabe strony, nauczyć się cenić własne osiągnięcia i stawiać czoła niepowodzeniom.


Trudna sztuka poznawania swojej osobowości przeplatana była weselszymi akcentami. Pod okiem socjoterapeutki p. Danuty Cieślukowskiej, często z pozoru zabawne ćwiczenia pozwalały uczestniczkom zmierzyć się z różnymi problemami, jakich przecież każdy z nas ma bez liku.


Podsumowaniem zajęć było spotkanie wszystkich uczestniczek z prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Północy - Marią Dzienisiewicz. To właśnie dzięki jej zaangażowaniu możliwa była realizacja projektu „Bierności mówimy STOP”.
Honorowym gościem spotkania był również p. Stanisław Jurewicz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lesk”, w pomieszczeniach której odbywały się zajęcia.


Spotkanie kończące pierwszy etap projektu przypieczętowała wspólna fotografia uczestniczek i osób zaangażowanych w projekt.

Już od 9 listopada przed uczestniczkami programu staje nowe wyzwanie - rozpoczyna się kolejny moduł szkoleniowy - zajęcia z doradcą zawodowym, który potrwa aż do początku grudnia.
dodano: 2010.11.13 10:15:05  ·  autor: Administrator

.: III Forum Turystyki Ziemi Oleckiej :.
III. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej „Turystyka na Północy”
5 listopada 2010 r. Hotelu Olecko odbyło się III. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej - „Turystyka na Północy”. Organizatorami byli Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej i Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”.Zobacz więcej informacji

Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.11.10 21:47:22  ·  autor: Administrator

.: Spotkanie absolwentek projektu :.

Wkrótce minie rok od zakończenia projektu „Aktywni w Lenartach”. Grupa kobiet, która brała udział w programie, zorganizowała spotkanie w mieszkaniu jednej z uczestniczek. Celem spotkania była wymiana poglądów - jak to wpłynęło na ich dalsze działanie, plany na przyszłość, jak odniosło się do spraw codziennych.
Uczestnictwo w programie zaowocowało pozytywnymi zmianami w ich życiu. Wśród wielu wymienionych zmian takich jak:
- jestem bardziej otwarta na drugiego człowieka,
-bardziej wrażliwa na potrzeby innych,
- bardziej dbam o swoje potrzeby,
- zauważam, jakie byłyby potrzebne zmiany w naszym miejscu zamieszkania,
pojawiły się również konkrety typu:
-ukończyłam kurs dla wychowawców kolonijnych,
-podjęłam naukę, chcę mieć maturę,
-planuję rozpocząć działalność gospodarczą.
Kobiety pod wpływem aktywnej potrzeby działania postanowiły „brać sprawy w swoje ręce”.


dodano: 2010.10.24 21:42:30  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu \"Bierności mówimy STOP\" :.

„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Bierności mówimy STOP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy są zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 6. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.10.22 18:25:08  ·  autor: Biuro

.: Migawki reporterskie z realizacji projektu Wielka sztuka – dobra zabawa. :.
16 czerwca odbyła się wycieczka do Białegostoku dla uczniów objętych projektem „Wielka sztuka – dobra zabawa” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Przypisani Północy.
Program wycieczki obejmował wizytę w Teatrze Lalek w Białymstoku i obejrzenie spektaklu „Księga Dżungli”. Złożyliśmy także wizytę w Parku Jurajskim w Jurowcach. Wyprawa zakończona została wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.


Iwona Grabek

dodano: 2010.10.06 15:52:29  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy…. :.
W myśl tego motta uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach postanowili w wyjątkowy sposób uczcić XII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny. Już od dłuższego czasu w wielkiej tajemnicy uczniowie klas pierwszych przygotowywali niespodziankę rodzicom. W ramach projektu „Wielka sztuka – dobra zabawa”(realizacja Iwona Grabek i Beata Grzęda) realizowanego przez nasze Stowarzyszenie i zajęć z tańca „Rock zabawa prosta sprawa” (realizacja Beata Grzęda) dzieci przygotowały przedstawienie.
Wielki dzień nastąpił 26 maja w Dniu Święta Matki. Już od rana trwały gorączkowe przygotowania. O godzinie 10.30 zaproszeni rodzice oraz gość honorowy Pan Marek Borowski członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”, zasiedli w loży honorowej. Pierwszaki z przejęciem prezentowały swoje umiejętności. Biedronka Sandra wszystkim dzielnie pomagała. Niejednemu rodzicowi zakręciła się łezka w oku. Również dzieci były wzruszone obecnością rodziców.
Na zakończenie mamy przygotowały pyszności na poczęstunek, a dzieci dzielnie umilały mamom czas pląsami w sali gimnastycznej, która w tym dniu zamieniła się w łąkę. Każda mama została obdarowana kwiatami, życzeniami i uśmiechem dzieci. Iwona Grabek
Zobacz fotografie.
dodano: 2010.10.03 20:44:57  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: SP4KPP - historia i działalność. :.
Na krótkich falach….
Zawody krótkofalarskie polegają na nawiązaniu jak największej ilości łączności radiowych w określonym czasie. Krajowe zawody trwają zwykle 2 godziny, międzynarodowe 24 – 48 godzin. Nasza radiostacja klubowa SP4KPP działająca przy Stowarzyszeniu Przypisani Północy uczestnicząc w Mistrzostwach Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych (MP ARKI) zajęła w 2007 r – 7 miejsce, w 2008 - 3 miejsce uzyskując tytuł II wicemistrza Polski, w 2009 – 6 miejsce po dziewięciu rundach (nie rozliczono jeszcze całego roku 2009).
W zawodach tych w ciągu roku bierze udział około 350 radiostacji. Jesteśmy w ścisłej czołówce ogólnopolskiej w kategorii fonicznej, a na te sukcesy zapracowali: Jerzy Weiss – SP4WLW i Wojciech Pokusa – SP4ICD. Zawody odbywają się wieloetapowo i mają 12 rund (raz w miesiącu 1runda). Podsumowanie następuje po 12 rundach.
W ostatnim miesiącu SP4ICD wziął udział w dwóch zawodach międzynarodowych – YO DX Contest (łączności całego świata z Rumunią) i All Asian DX Contest (łączności świata z Azją). Wynik zawodów będzie znany za około pół roku, ale już dziś wiemy, że nie będzie to miejsce w „ogonie”.
Na zakończenie kilka krótkofalarskich zwrotów używanych w eterze:
QTH – miejsce nadawania, QSL – praca, zrozumiałem, QTC – mam dla Ciebie wiadomość, ORZ – kto mnie woła, QSO – łączność radiowa, OM – mężczyzna (old man), YL – kobieta, niewiasta (young lady), 73 – pozdrawiam, 88 – ucałowania, QRT – kończę nadawanie… Pragniemy zainteresować czytelników naszym hobby, bo kto raz usłyszy delikatny szum krótkich fal eteru zechce do nich wracać….

Wojciech Pokusa, sp4kpp

Zobacz fotografie.
dodano: 2010.09.23 19:14:59  ·  autor: Wojciech Pokusa

.: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu \"Bierności mówimy STOP\" :.

„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu „Bierności mówimy STOP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty socjoterapeutyczne są zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 5. Warsztaty socjoterapeutyczne.
Projekt „Bierności mówimy STOP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie
Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.09.14 12:39:04  ·  autor: Administrator

.: Na krótkich falach... :.
Krótkofalowcy z Olecka mieli swój udział w obchodach jubileuszu 450 lecia naszego miasta. Przez cały lipiec tego roku pracowaliśmy pod znakiem SN450O (SN – Polska, 450 – rocznica 450 lat miasta, O – Olecko). W dniu 23.07.2010 była uruchomiona na schodach ratusza radiostacja terenowa. Nawiązaliśmy ponad 450 łączności z radiostacjami ze wszystkich kontynentów. Łączności radiowe zostały potwierdzone wysyłką kart QSL, na których oprócz zdjęć z naszego miasta zamieszczona jest krótka notatka o historii Olecka w języku polskim i angielskim.

Klub Łączności LOK – SP4KPP utworzony z inicjatywy Jerzego Weissa - SP4WLW, Wojciecha Pokusy - SP4ICD, Jacka Sobali – SQ4CUX, Mateusza Rekścia – SQ4OC, Michała Waszkiewicza – SP4-17-008 oraz naszego nieocenionego informatyka Eugeniusza Danowskiego – SQ4CVW działa przy Stowarzyszeniu Przypisani Północy od listopada 2006 roku.
Znak krótkofalarski naszego klubu nie jest przypadkowy. W tym znaku SP4KPP zaszyfrowana jest SP – Polska, 4 – okręg północno wschodni, KPP – Klub Przypisani Północy.

Nasz klub bierze udział w zawodach krótkofalarskich i mamy osiągnięcia, ale o tym napiszemy we wrześniu.

Jeśli raz usłyszysz delikatny szum krótkich fal eteru chcesz do niego wracać….

Wojciech Pokusa - SP4ICD

Zobacz więcej fotografii
dodano: 2010.08.29 20:26:32  ·  autor: Maria W. Dzienisiewicz

.: Bierności mówimy STOP! :.Po zakończonej sukcesem realizacji projektów „Aktywne Lenarty” i „Aktywni w Lenartach” w roku 2009, również i w roku bieżącym Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” wzięło udział w konkursie o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt nasz, pod hasłem „Bierności mówimy STOP”, został wysoko oceniony przez Komisję Oceny Projektów, która sklasyfikowała go na IV. miejscu, na ogólną liczbę 57 projektów zgłoszonych do konkursu. Będzie on dofinansowany w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ukierunkowanego na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Celem tegorocznej inicjatywy realizowanej przez „Przypisanych Północy” będzie zwiększenie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców osiedla Lesk. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty socjoterapeutyczne oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Planowane jest również szkolenie komputerowe, które pozwoli uczestnikom projektu na swobodne wykorzystywanie technologii informatycznej w celu łatwiejszego znalezienia zatrudnienia. Spotkania uczestników projektu odbywać się będą w pomieszczeniach udostępnionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lesk”.
Zgodnie z harmonogramem działań realizacja projektu „Bierności mówimy STOP” będzie trwała od września do grudnia 2010 roku.
dodano: 2010.08.20 10:42:58  ·  autor: Adam Cieślukowski

.: „Pasjonat Przypisanych Północy 2010” – ogłoszenie! :.
10 sierpnia 2010 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczyli termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu \"Pasjonat Przypisanych Północy ‘ 2010. W tym dniu powołana została także Kapituła Konkursu.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne \"Przypisani Północy\" 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 27,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2010 r. 

Regulamin Konkursu \"Pasjonat Przypisanych Północy\":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego \"Przypisani Północy\", osoby nagrodzone honorowym tytułem \"Pasjonat Przypisanych Północy\" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2010.08.18 21:50:49  ·  autor: Maria W. Dzienisiewicz

.: Wycieczka do Olsztyna uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gaskach :.
W czwartek, 13 maja młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gaskach mieli okazję obejrzeć spektakl „Przygody Sindbada Żeglarza” w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Następnie podziwialiśmy zabytki starego miasta. Każdy uczestnik wycieczki obowiązkowo potarł za nos Kopernika, by, jak głosi legenda, zapewnić sobie szczęcie w miłości. Po pysznych lodach na starówce czekała nas jeszcze jedna atrakcja – seans „Ziemia w kosmosie” w Planetarium.

Wycieczka do Olsztyna jest częścią projektu „Wielka sztuka – dobra zabawa” Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”  koordynowanego przez Iwonę Grabek. Stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków publicznych Gminy Olecko na realizację zadania publicznego w zakresie kultury poprzez wspieranie wszelkich form edukacji dzieci, które realizowane jest we współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gaskach w okresie od 12 kwietnia 2010r.do 12 listopada 2010r.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.05.18 22:58:31  ·  autor: Administrator

.: List w sprawie nazewnictwa Rynku w Olecku. :.
                   Olecko, 12.04.2010 r.

                   Szanowny Pan
                   Wacław Olszewski,
                   Burmistrz Olecka

  W imieniu członków Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” zwracam się z propozycją, aby zaprzestać nazewnictwa Plac Wolności i Plac Pawlaka, a przywrócić historyczną nazwę Rynek.
  Plac, wokół którego mieszkańcy miasta mieli budować domy, od początku nazywano Rynkiem. Rynek olecki był centrum życia mieszkańców Olecka, którzy z dumą podkreślali, że należy on do największych w Europie.
  Już najstarsze dzieło historyczno-geograficzne Caspara Hennenbergera z 1595 roku dotyczące przeszłości Prus \"Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel\" wspomina jako osobliwość rozmiary oleckiego rynku i przytacza legendę, według której ówczesny starosta straduński, Wawrzyniec von Halle, założył się z kimś zamożnym o większą sumę, że jeżeli stanie na jednym końcu rynku na czele czterystu jeźdźców, to nie będzie widoczny z jego drugiego krańca.
  Rynek był od samego początku widownią najważniejszych wydarzeń w życiu Olecka. Niektóre z nich, jak wizyty książąt i królów pruskich, przypominają źródła historyczne, inne - poznajemy z utrwalonych relacji naocznych świadków lub z zachowanych fotografii. Widzimy na nich między innymi apel kawalerii niemieckiej w 1914 roku, rosyjskich jeńców wojennych czy odwiedziny Hindenburga i Ludendorffa latem 1915 roku w kwaterze gen. Eichhorna w Olecku.
  Na rynku miejskim organizowano manifestacje i pochody mieszkańców podczas plebiscytu w lipcu 1920 roku. Po II wojnie światowej nadano nową nazwę Plac Wolności, wkrótce część zachodnia została zamieniona w park, a część wschodnią umocniono układając płyty betonowe. Te zmiany nie spowodowały jednak zmiany charakteru placu w centrum miasta - jest to nadal rynek. Tak jak określają to mieszczanie w całej Europie. Dziwne jest dlatego szukanie nazwy dla nazwy, która jest w naszym kręgu cywilizacyjnym jednoznaczna - rynek.
  Nawet nadanie nazwy Plac Wolności było błędne i wynikało zapewne z tego, aby zmienić nazwę, krótko obowiązującą w okresie międzywojennym - Adolf Hitler Platz, kiedy to na rynku organizowano zgromadzenia członków NSDAP i organizacji paramilitarnych.
  Dla współczesnych mieszkańców naszego miasta w 450-lecie założenia Olecka należy przywrócić europejską, mieszczańską nazwę Rynek i używać ją na co dzień. Nazwa Plac Wolności może pozostać jako adresowanie domów.
  Wyjątkowym wydarzeniem w historii naszego miasta była wizyta w 2009 roku Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Dla upamiętnienia proponujemy wykonanie pamiątkowego napisu na płycie, w obecnie dogodnym momencie prowadzonego remontu oleckiego rynku. Płytę ułożyć w miejscu, gdzie odbyło się spotkanie z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim zorganizowane przez Pana z mieszkańcami miasta. Z wielu powodów jest to odpowiedni moment.

                 Z wyrazami szacunku
                  Maria W. Dzienisiewicz,
                  Prezes Stowarzyszenia

Odpowiedź Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego

dodano: 2010.04.26 22:55:15  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Sezon z nauką i sportem - projekt grupy nieformalnej z Kukowa :.
9 marca 2010 roku Komisja Konkursowa ogłosiła listę nagrodzonych projektów IV.
edycji programu partnerskiego Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji PZU
\"Świetlica - Moje Miejsce\". Wśród nich znalazł się \"Sezon z nauką i sportem\",
który będzie realizowany przez Grupę Nieformalną z Kukowa - Iwonę Grabek oraz
Wiolettę Żukowską we współpracy ze Stowarzyszeniem \"Przypisani
Północy\". Komisja Konkursowa wybrała w
sumie 17 projektów spośród 74 nadesłanych wniosków.

Projekt zakłada prowadzenie w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie dla
dzieci i młodzieży cyklicznych zajęć o zróżnicowanej tematyce. Pragniemy, by dzieci miały
możliwość wszechstronnego rozwoju, poszerzania słownika aktywnego,
wzbogacania wiedzy o otaczającym świecie, usprawniania dużej i małej motoryki,
rozwijania zainteresowań, pasji. Chcemy, by nasza świetlica była miejscem
przyjaznym, bezpiecznym, integrującym dzieci i młodzież, miejscem, do którego będą
chciały wracać.

Oferowane zajęcia związane będą z astronomią, aerodynamiką, przyrodą i ekologią,
meteorologią, fizyką, chemią, historią, teatrem, plastyką i sztuką. Zorganizowane będą również zajęcia sportowo-rekreacyjne. Szczególnie zależy nam na tym, by były atrakcyjne i
trafiały w zainteresowania dzieci. Prowadzone będą metodami aktywizującymi, głównie
poprzez doświadczanie, ćwiczenia praktyczne, obserwacje, gry dydaktyczne.
Jak zwykle wolontariusze zadeklarowali pomoc w realizacji projektu od strony
organizacyjnej oraz w prowadzeniu zajęć. Są to mieszkańcy wsi, którzy podejmują różne działania związane z poprawą jakości życia w Kukowie, nie tylko w czasie trwania projektów. Bezinteresownie poświęcają swój czas, a niejednokrotnie i środki materialne.

Przy tej okazji chcielibyśmy złożyć podziękowania prezes Marii W. Dzienisiewicz i Stowarzyszeniu \"Przypisani Północy\" za pomoc i wsparcie przy realizacji kolejnych projektów.

Iwona Grabek
dodano: 2010.03.12 12:11:45  ·  autor: Iwona Grabek

.: „Sezon na Teatr” w Kukowie :.

Z końcem roku 2009 grupa Nieformalna z Kukowa zakończyła realizację projektu „Sezon na Teatr”. Stworzyliśmy przy Świetlicy Wiejskiej drugie koło zainteresowań – teatralne (istniało historyczne). Przez pięć miesięcy dzieci i młodzież zapoznawały się z historią teatru, jego rodzajami. Dodatkowo odbyły się trzy konkursy o tejże tematyce. Na deskach Świetlicy wystawiliśmy dwa przedstawienia dla mieszkańców wsi. Mieliśmy możliwość wyjazdu do Trójmiasta i podziwiana wspaniałych spektakli.
Zobacz więcej informacji
dodano: 2010.01.23 21:33:48  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Aktywne Lenarty - warszataty i szkolenie :.
Zakończyły się Warsztaty aktywne poszukiwanie pracy oraz Szkolenie z obsługi komputera.


Zakończenie II. edycji Aktywnych Lenart.
Lenarty - aktywne!
dodano: 2009.11.15 19:00:57  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Gala \"Przypisanych Północy\" 2009 :.
  Nieprzerwanie od 10 lat raz w roku spotyka się gremium, które wyłania jedną jedyną postać z często bardzo licznej listy nominowanych.
  Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury, sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. Każdy z wyróżnionych otrzymuje niepowtarzalną nagrodę. Kapituła wybierając tworzywo i formę stara się oddać wyjątkowy charakter i dokonania osoby nagradzanej. Dotychczas były to rzeźby z drewna i kamienia, lampka oliwna, przedmiot wykuty z żelaza.
  W tym roku 2 października powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy” w składzie Maria Dzienisiewicz, Ryszard Demby, Wojciech Kot, Józef Krajewski, Andrzej Kamiński, Bohdan Skrzypczak, Andzrzej Cieśluk, Wojciech Łukasik, Zbigniew Terepko, Marek Borawski, Roman Karsztun, Jerzy Weiss, Maciej Kupczyński i Marek Nowicki - nominowała do nagrody szesnastu kandydatów. Po prezentacjach, wnikliwej dyskusji i tajnym głosowaniu, honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” 2009 przyznany został Markowi Gałązce.
„Jaka epoka, jaki wiek
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień
I jaka godzina
Kończy się
A jaka zaczyna
Marku Gałązko!
Włóczęgo!
Niespokojny Duchu!
Dzięki Tobie trafiliśmy na Wrzosowisko.....
Wrzosowisko Poezji, Teatru, Muzyki, Śpiewu.
Mieliśmy szczęście odnaleźć z Tobą Północny Przystanek
piękny, przepiękny wręcz...
DZIĘKUJEMY!”

       30 października 2009 r. w sali Hotelu Colosseum w obecności ponad 100 zaproszonych gości została odczytana przez Józefa Krajewskiego laudacja na cześć Marka Gałązki, a Wojciech Kot wręczył tegorocznemu Pasjonatowi symboliczną statuetkę „Białą Lokomotywę”. Gratulacje i życzenia składali między innymi Starosta Olecki Stanisław Ramotowski oraz Burmistrz Olecka Wacław Olszewski.
  Druga część wieczoru poświęcona była Jubileuszowi 12 lat Tygodnika Oleckiego - jego twórcy i Redaktorowi Naczelnemu Markowi Borawskiemu. Był to czas podziękowań za wieloletnią współpracę, wspomnień o ludziach wyjątkowych, także tych którzy odeszli do lepszego ze światów – o Annie Andrzejewskiej-Jurgiel i Władysławie Żurowskim. Był także jubileuszowy tort w kształcie herbu miasta Olecka, przygotowany przez Krystynę Kołodziejską.
  Marek Borawski przyjmował listy gratulacyjne, kwiaty i wiele prezentów, a wśród nich kopię aktu lokacyjnego miasta Margrabowej. Burmistrz wyróżnił dziennikarza jako osobę, dla której nasze miasto jest małą ojczyzną, a Tygodnik Olecki pismem integrującym mieszkańców.
  Gala „Przypisanych” Północy oraz Jubileusz Tygodnika Oleckiego odbyła się dzięki wsparciu i pomocy wielu osób.
Galę uświetnił koncert w wykonaniu Marka Gałązki, Andrzeja Garczarka oraz Katarzyny i Zygmunta Waraksów. Tegorocznemu "Pasjonatowi Przypisanych Północy" jako specjalny upominek zaśpiewały Ola Orłowska i Daria Lachowicz.
W imieniu Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania Szanownym Państwu: Romanowi Prawdzie, Adamowi Cholewie, Krzysztofowi Suchockiemu, Irenie Kamińskiej, Katarzynie i Dariuszowi Bagińskim, Elżbiecie i Dariuszowi Kozłowskim, Zbigniewowi Burbie oraz mistrzyniom organizacji Beacie Stypułkowskiej i Marzannie Pojawa-Grajewskiej, a także Uczennicom Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych za miłą i sprawną obsługą podczas uroczystości.
  Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i niezawodnie przybyli na tegoroczną galę „Przypisanych Północy”.
Maria Dzienisiewicz,
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy z siedzibą w Olecku


Zobacz więcej fotografii

dodano: 2009.11.01 12:27:57  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: \"Aktywne Lenarty\" - Zapytanie o cenę :.
W związku z realizacją projektu „Aktywne Lenarty” Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku poszukuje firmy szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu.
Szkolenie odbędzie się w miesiącu listopadzie 2009 roku i obejmie 20 godzin zajęć.
Firma wykorzysta własny sprzęt, który dowiezie i udostępni 10 uczestniczkom na czas trwania szkolenia. Usługa szkoleniowa obejmuje: koszty szkolenia, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe. Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera i internetu, wyszukiwanie aktualnych ofert pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do dnia 26 października 2009 r.

Kontakt:
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
z siedzibą w Olecku
19-400 Olecko
ul. Gołdapska 27
tel. 504 146 397,
e-mail: biuro@przypisani.org
dodano: 2009.10.16 22:49:56  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Laureaci Mazurskiej Niezapominajki :.
Natura 2000 i ekozarządzanie”, „Międzynarodowy Rok Astronomii – 2009”, „Przyrodnicze atrakcje nocy. Co tracimy idąc spać?” czy „Fascynujące podróże naukowe” to główne tematy III. Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowanego 25-27 września 2009 r. przez Wszechnicę Mazurską w Olecku.

Program Festiwalu był bogaty i różnorodny. Z pewnością każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

Podczas Festiwalu przyznano wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej. Z radością informujemy, że laureatami „Mazurskiej Niezapominajki” są Maria Dzienisiewicz oraz Maciej Kupczyński – członkowie „Przypisanych Północy” Stowarzyszenia Kulturalnego.
Maria Dzienisiewicz angażuje się w rozwój ekoturystyki na terenach północno-wschodniej Polski. Z jej inicjatywy podejmowane są różnorodne działania edukacyjne i ekologiczne służące realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
Maciej Kupczyński - pasjonat i fotografik przyrody, autor kilku wystaw fotograficznych, w tym we Wszechnicy Mazurskiej w czasie II. Festiwalu Nauki i Sztuki i w Siedlcach w ramach X. Festiwalu Nauki i Sztuki. Jego fotografie przedstawiają przede wszystkim piękno przyrody Puszczy Boreckiej.

Mazurska Niezapominajka to statuetka zaprojektowana i wykonana z metalu. Symboliczny kwiatek razem z podziękowaniami trafia od 2007 r. do rąk tych osób, które z ogromnym poświęceniem i pasją realizują ważne sozologiczne cele.

Gratulujemy Laureatom otrzymania Mazurskiej Niezapominajki oraz życzymy dalszych sukcesów.
dodano: 2009.10.02 16:55:38  ·  autor: Anna Turowska

.: Zasłużony dla turystyki :.
Turystyka – świętowanie różnorodności” pod takim hasłem odbyła się 23 września 2009 r. w sali konferencyjnej Hotelu Wileńskiego w Olsztynie Regionalna Gala Światowego Dnia Turystyki. Była ona okazją do podsumowania letniego sezonu turystycznego i rozmów o rozwoju tej dziedziny gospodarki na Warmii i Mazurach.

Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia najlepszych produktów turystycznych i najaktywniejszych animatorów turystyki.

W imieniu Ministra Sportu i Turystyki zostały wręczone odznaki honorowe „Za Zasługi dla Turystyki”. Miło nam poinformować, że taką odznakę otrzymał także mieszkaniec powiatu oleckiego – Józef Kunicki, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku, członek \"Przypisanych Północy\" Stowarzyszenia Kulturalnego.

Od wielu lat Józef Kunicki podejmuje różne działania z zakresu turystyki i promocji Ziemi Oleckiej i jej okolic. Od 1995 r. współpracuje z samorządami, właścicielami obiektów turystycznych przyczyniając się do propagowania i promowania poprzez strony internetowe walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych powiatu oleckiego. W 2003 r. utworzył portale www.olecko.com oraz www.olecko.info i społecznie zamieszcza w nich informacje turystyczne o zasobach środowiska, zagospodarowaniu turystycznym, zasobach kartograficznych i historii. Utrwala w fotografii piękno i urodę krajobrazu oraz architektury regionu Warmii i Mazur. Wiele jego zdjęć opublikowano w licznych folderach, książkach, albumach i galeriach internetowych. Jest przykładem dla młodego pokolenia, jak dzięki pasji promować swoje miejsce zamieszkania. 

Serdecznie gratulujemy Panu Józefowi Kunickiemu wyróżnienia i dziękujemy za promocję Ziemi Oleckiej.
dodano: 2009.10.02 16:37:47  ·  autor: Anna Turowska

.: Aktywne Lenarty - kolejne działanie :.
22 września br. zakończyły się warsztaty socjoterapeutyczne przeprowadzone w ramach projektu „Aktywne Lenarty”. Działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestniczkami warsztatów były mieszkanki wsi Lenarty i Judziki, które wyraziły chęć podniesienia umiejętności dotyczących aktywnego poszukiwania pracy oraz nauki obsługi komputera i internetu.
Warsztaty socjoterapeutyczne, jak potwierdziły uczestniczki, dały możliwość lepszego poznania siebie, wzmocniły samoocenę, dostarczyły wiedzy, jak doskonalić umiejętności związane z komunikacją. W ankiecie kończącej blok socjoterapeutyczny Panie przyznały bardzo wysokie oceny specjalistce prowadzącej zajęcia – Danucie Cieślukowskiej. Zajęcia odbywały się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach.

Zobacz fotografie
Warsztaty socjoterapeutyczne - zajęcia grupowe i indywidualne.pdf [7 MB]
dodano: 2009.09.28 21:03:05  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Wspomnienie o projekcie - „Z historią w szczegółach” :.
Do 1 maja do 30 października 2008 roku grupa nieformalna „Danuśka” z Kukowa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Przypisani Północy”, z prezesem Marią Dzienisiewicz oraz z Małgorzatą Terepko ze Stowarzyszenia „Monety” zrealizowała projekt „Z historią w szczegółach”, który sfinansowany został głównie przez Gołdapski Fundusz Lokalny.
Grupę tworzą: Iwona Grabek, Wioletta Żukowska i Małgorzata Jezierska. Kobiety działają na rzecz poprawy jakości życia we wsi Kukowo, a jednocześnie zachowania tożsamości kulturowej od 2007 roku, kiedy to na skutek starań sołtysa Antoniego Rydzewskiego reaktywowana została świetlica wiejska.
Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców wsi w życie społeczne poprzez włączenie ich w działalność świetlicy wiejskiej, zwłaszcza koła historycznego.
W ramach projektu cyklicznie - dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania Koła Historycznego, na których dzieci i młodzież Tworzyły Kronikę dokumentującą lokalną historię, tradycje, oraz aktualne wydarzenia. Odbył się konkurs fotograficzny, a następnie wystawa fotografii w świetlicy wiejskiej. Zorganizowany został wyjazd na Inscenizację Bitwy pod Grunwaldem.
Dzieci i młodzież skupione wokół Koła Historycznego miały okazję obejrzeć rekonstrukcję bitwy z 1410 roku, rycerstwo polskie, litewskie i krzyżackie, chłopów i tabory w strojach z tamtej epoki. Można było zobaczyć ostrzał armatni, zażartą walkę na miecze i topory, walki łuczników. Widowisku towarzyszyła wspaniała oprawa słowno – muzyczna. Opiekunami wycieczki byli Iwona Grabek, Maryla Dąbrowska i Robert Żukowski.
Z fotografii, jakie powstały podczas wyjazdu, młodzież stworzyła prezentację multimedialną, która zaprezentowana została mieszkańcom wsi.
Odbył się również konkurs plastyczny. Prace można oglądać w świetlicy wiejskiej.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Gołdap i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości.
dodano: 2009.08.07 13:04:00  ·  autor: Iwona Grabek

.: Aktywne Lenarty. :.
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Działania projektowe obejmują warsztaty i szkolenie dla kobiet ze wsi Judziki i Lenarty. Już we wrześniu przeprowadzone zostaną zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje indywidualne. Będą one poświęcone między innymi podniesieniu poziomu motywacji i samooceny Uczestniczek, uświadomieniu i wyrównywaniu dysfunkcji w komunikacji społecznej. W kolejnych miesiącach odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i szkolenie z zakresu obsługi komputera, internetu oraz wyszukiwania aktualnych ofert pracy. Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach. Realizatorzy projektu nawiązali bliską współpracę ze Stanisławem Ciechanowiczem, sołtysem wsi Lenarty oraz Renieuszem Kowalewskim, sołtysem wsi Judziki.
Zgodnie z harmonogramem działań realizacja projektu „Aktywne Lenarty” będzie trwała od początku sierpnia do końca listopada 2009 roku.
dodano: 2009.08.06 16:53:28  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Konkurs Pasjonat Przypisanych Północy\' 2009 - ogłoszony! :.
We środę 15 lipca Zarząd Stowarzyszenia w obecności członków Komisji Rewizyjnej powołał Kapitułę Konkursu oraz określił termin zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu \"Pasjonat Przypisanych Północy\'2009\".
Przypominamy, że zgłoszenia można dostarczać na adres:
- e-mailem biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą Stowarzyszenie Kulturalne \"Przypisani Północy\" 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 27,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- uzasadnienie jego kandydatury.
Zgłoszenia przyjmowane są już od 15 lipca do 20 września 2009 r. 

Regulamin Konkursu \"Pasjonat Przypisanych Północy\":
I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego \"Przypisani Północy\", osoby nagrodzone honorowym tytułem \"Pasjonat Przypisanych Północy\", członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.

dodano: 2009.07.18 19:40:42  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Zakończenie szkolenia z obsługi komputera :.
Zakończenie szkolenia z obsługi komputera oraz poszukiwania aktualnych ofert pracy poprzez internet było także okazją do spotkania wszystkich osób zaangażowanych w realizację i powodzenie projektu „Aktywni w Lenartach”. 19 czerwca w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej uroczyście wręczone zostały Uczestniczkom zaświadczenia ukończenia szkolenia. Wystąpienia mieli także sołtysi wsi Judziki i Lenarty – Renieusz Kowalewski i Stanisław Ciechanowicz. Słowa uznania i gratulacje za aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach złożyła Maria Dzienisiewicz – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”. Zobacz fotografie
dodano: 2009.07.15 09:35:57  ·  autor: admin

.: Warsztaty socjoterapeutyczne :.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z realizacji warsztatów socjoterapeutycznych. Odbyły się one w ramach projektu \"Aktywni w Lenartach\" realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3. Zobacz fotografie
dodano: 2009.06.12 20:01:33  ·  autor: Anna Turowska

.: Dobre pomysły w Lenartach :.
W piątek 4 czerwca 2009 r. uczestniczki projektu z Lenart i Judzik zakończyły kolejny etap szkolenia. Były to warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego. Przed paniami jeszcze szkolenie z zakresu obsługi komputera, podczas którego nauczą się między innymi podstaw obsługi komputera i internetu, wyszukiwania aktualnych ofert pracy. Zajęcia będą odbywały się od 15 do 19 czerwca 2009 r. w Centrum Kształcenia przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach.

„Naszym zdaniem realizacja projektu „Aktywni w Lenartach” to bardzo dobry pomysł. Wszystkie bardzo chętnie uczestniczyłyśmy w zajęciach, które oprócz wiedzy dały nam także przyjemność ze wspólnych spotkań. Zajęcia socjoterapeutyczne dowartościowały nas i pozwoliły poznać samego siebie, zaś na warsztatach aktywnego poszukiwania pracy nauczyłyśmy się tego, co pomoże nam w poruszaniu się po rynku pracy. Przed nami jeszcze szkolenie z obsługi komputera” – tak relacjonują swój udział uczestniczki projektu.

Projekt „Aktywni w Lenartach\" jest realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3. Zobacz fotografie
dodano: 2009.06.12 18:17:19  ·  autor: Anna Turowska

.: Aktywne kobiety w Lenartach :.

W maju 2009 r. rozpoczęły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w których uczestniczy 10 kobiet ze wsi Judziki i Lenarty. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Aktywni w Lenartach\" realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”. Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warsztaty prowadzone są w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach i będą trwały do 4 czerwca br. Tematyka zajęć obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: wyszukiwanie ofert pracy, autoprezentacja, tworzenie profesjonalnych cv i listów motywacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, informacja zawodowa. Uczestniczki projektu będą miały okazję do zbadania swoich preferencji i zainteresowań zawodowych w formie kwestionariuszy i ankiet.
dodano: 2009.05.18 20:43:50  ·  autor: Anna Turowska

.: Zapytanie o cenę :.

W związku z realizacją projektu „Aktywni w Lenartach” Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku poszukuje firmy szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera.
Szkolenie odbędzie się w miesiącu czerwcu 2009 roku i obejmie 20 godzin zajęć.
Firma wykorzysta własny sprzęt, który dowiezie i udostępni 10 uczestnikom na czas trwania szkolenia. Usługa szkoleniowa obejmuje: koszty szkolenia, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe. Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera i internetu, wyszukiwanie aktualnych ofert pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do dnia 26 kwietnia 2009 r.

Kontakt:
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
z siedzibą w Olecku
19-400 Olecko
ul. Gołdapska 27
tel. 504 146 397,
e-mail: biuro@przypisani.org
dodano: 2009.04.16 19:56:54  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Przypisani Północy w Lenartach :.
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” rozpoczęło realizację projektu „Aktywni w Lenartach” w lutym 2009r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania wyniosła 42 tys. złotych. Dzięki tym środkom Stowarzyszenie zorganizuje warsztaty z kilku dziedzin dla kobiet ze wsi Judziki i Lenarty. Zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne prowadzone będą od marca do czerwca 2009 roku. Poświęcone będą między innymi podniesieniu poziomu motywacji i samooceny, doskonaleniu umiejętności komunikacji społecznej, poznaniu metod aktywnego poszukiwania pracy. Zakwalifikowane do projektu kobiety wezmą także udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, internetu oraz wyszukiwania ofert pracy.
Projekt powstał dzięki nawiązaniu współpracy ze Stanisławem Ciechanowiczem, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach, a zarazem sołtysem wsi Lenarty. Udział w projekcie zadeklarował także sołtys wsi Judziki – Remigiusz Kowalewski. Sołtysi wsparli prace Stowarzyszenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych w obu wsiach, przekazując zainteresowanym formularze zgłoszenia do udziału w projekcie, a także organizując spotkanie wiejskie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach.
– Zgłoszeń otrzymaliśmy znacznie więcej niż prognozowaliśmy. Wstępne deklaracje złożyło 10 osób, ale po spotkaniach informacyjnych okazało się, że potrzeby są znacznie większe – mówi Maria Dzienisiewicz, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” – Zachęcono nas, aby podjąć się kontynuacji „Aktywnych w Lenartach”. Przy wsparciu specjalisty z Powiatowego Urzędu Pracy złożyliśmy 31 marca br. dokumenty aplikacyjne w kolejnym konkursie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Obecnie prowadzone przez Danutę Cieślukowską zajęcia socjoterapeutyczne, obok rozszerzenia wiedzy i kształcenia umiejętności związanych z komunikacją, przyczyniły się do integracji grupy, rozbudziły zainteresowanie uczestniczek budowaniem pozytywnych kontaktów. – Panie są bardzo zainteresowane tematyką warsztatów – ocenia Danuta Cieślukowska, socjoterapeuta – Na zajęcia przychodzą bardzo rzetelnie i aktywnie realizują proponowane zadania indywidualne i grupowe. Powstała obszerna kronika zdjęciowa z naszych zajęć. Miło będzie za jakiś czas wrócić do tych sytuacji i przypomnieć zdobywaną wiedzę i umiejętności.
Na naukę nigdy nie jest za późno. Liczymy, że projekt „Aktywni w Lenartach” przyniesie trwałe i pozytywne efekty, zachęci kobiety z Judzik i Lenart do poszukiwań i osiągania celów życiowych.

dodano: 2009.04.06 21:42:32  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Aktywni w Lenartach :.
W lutym Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu \"Aktywni w Lenartach\". Działania rozpoczęto dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
W ramach projektu odbędą się warsztaty dla kobiet ze wsi Judziki i Lenarty. Zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne prowadzone będą od marca do czerwca 2009 roku. Poświęcone będą między innymi podniesieniu poziomu motywacji i samooceny, uświadomieniu i wyrównywaniu dysfunkcji w komunikacji społecznej, poznaniu metod aktywnego poszukiwania pracy. Zakwalifikowane do projektu kobiety wezmą także udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, internetu oraz wyszukiwania aktualnych ofert pracy.
dodano: 2009.02.26 19:46:45  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Prezentacja działalności „Przypisanych Północy” podczas Targów Organizacji Pozarządowych w Olecku :.
W ramach projektu „Patrz – Ucz się – Działaj” realizowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej odbyły się 12-13 grudnia 2008 r. Targi Organizacji Pozarządowych, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, ełckiego i gołdapskiego.
Ponadto w ramach projektu został wydany folder zatytułowany „Organizacje pozarządowe powiatu oleckiego partnerem lokalnego rozwoju”. Więcej informacji
dodano: 2008.12.17 21:59:11  ·  autor: Admin

.: Andrzej Kamiński odebrał tytuł Pasjonata Roku 2008. :.
Uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie „Przypisani Północy\" odbyła się wieczorem 24 października 2008 r.w „Hotelu Olecko". Prezentacji laureata dokonała Maria Wanda Dzienisiewicz - Prezes Stowarzyszenia.

Otrzymał ją za:
- styl tworzenia wydarzeń sportowych, które w mistrzowski sposób, łączą wizje i ludzi wokół zasady fair play,
- za talent godzenia ognia z wodą, dzięki czemu powstawały obiekty sportowe i rosły drzewa,
- za nie podążającą za głośną chwałą wieloletnią pracę, która otworzyła oleckie korty, boiska i sale amatorom i zawodowcom różnych dyscyplin sportowych.
Andrzej Kamiński otrzymał jako insygnia Tytułu: kapelusz, szalik i laskę. Laska otwiera się i posiada ostrze. Na klindze została wygrawerowana formuła i intencja przyznania nagrody.

Uroczystość uświetnił koncert pt. „Północny Spleen" wykonany przez Marka Gałązkę oraz muzyków Mariusza Kawalca i Krzysztofa Stachurę.
dodano: 2008.10.28 20:47:44  ·  autor: Admin

.: Honorowy tytuł \"Pasjonat Przypisanych Północy\" 2008 przyznany! :.
  25 września br. powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu Pasjonat \"Przypisanych Północy\" w składzie:
Maria Dzienisiewicz, Wojciech Kot, Józef Krajewski, Bohdan Skrzypczak, Maciej Kupczyński, Wojciech Łukasik, Zbigniew Terepko, Jerzy Weiss, Roman Karsztun, Marek Borawski, Józef Kunicki - wybrała spośród 11 nominowanych do Nagrody - Pasjonata \"Przypisanych Północy\" 2008 - osobę szczególnie wyróżniającą się pasją działania na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie sportu. W wyniku tajnego głosowania Kapituła przyznała honorowy tytuł PASJONATA \"PRZYPISANYCH PÓŁNOCY\" 2008 - PANU ANDRZEJOWI KAMIŃSKIEMU
- za styl tworzenia wydarzeń sportowych, które w mistrzowski sposób, łączą wizje i ludzi wokół zasady fair play,
- za talent godzenia ognia z wodą, dzięki czemu powstawały obiekty sportowe i rosły drzewa,
- za nie podążającą za głośną chwałą wieloletnią pracę, która otworzyła oleckie korty, boiska i sale amatorom i zawodowcom różnych dyscyplin sportowych.
Składamy wyrazy szacunku i uznania oraz radości z przyznanego wyróżnienia!!!
dodano: 2008.10.06 18:39:55  ·  autor: M. Dzienisiwicz

.: Konkurs na Pasjonata \"Przypisanych Północy\" 2008 ogłoszony!!! :.
9 lipca 2008, o godz. 18-tej członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w składzie:
Maria Dzienisiewicz, Jerzy Weiss, Maciej Kupczyński, Roman Karsztun, Wojciech Łukasik, Marek Borawski i Zbigniew Terepkio podjęli uchwały dotyczące powołania Kapituły
i przeprowadzenia konkursu na Honorową Nagrodę Pasjonat \"Przypisanych Północy\" 2008.

Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody:
od 10 lipca 2008 do 31 sierpnia 2008.
Informację o kandydatach należy przekazywać na piśmie bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@przypisani.org
Zgłoszenie należy przekazać wybranej osobie z Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej.

W zgłoszeniu należy podać:
a. imię i nazwisko kandydata,
b. opis jego działalności, która zasługuje na wyróżnienie,
c. złożyć czytelny podpis pod składanym zgłoszeniem.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego \"Przypisani Północy\" mają prawo zgłaszania kandydatów.
Zgodnie z Regulaminem także każdy nagrodzony tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” ma prawo zgłaszania kandydatów.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania osób wyjątkowych, pasjonatów działań społecznych, kulturalnych, ekologicznych, edukacyjnych i z innych dziedzin, działających na terenie Mazur, Warmii i Suwalszczyzny.


Pełna treść Regulaminu poniżej.

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby mieszkające i działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy\", osoby nagrodzone honorowym tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy”, członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2008.07.14 21:12:09  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Przeprowadzka :.

19 czerwca 2008r. współnymi siłami członków Stowarzyszenia i dzięki pomocy życzliwych przyjaciół nastąpiła przeprowadza do nowych pomieszczeń przy Mazurskim Centrum Inicjatyw Lokalnych na ulicę Gołdapską. Nowy adres do korespondencji to: ul. Gołdapska 27 19-400 Olecko


dodano: 2008.06.22 17:51:12  ·  autor: Admin

.: Zapraszamy na spotkanie - 14.02.2008. :.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia na spotkanie - 14 lutego (czwartek)o godz. 18.00 w siedzibie na ul. Partyzantów 2.
Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z działaniami na 2008 rok, przystąpienie do LOT, sprawy finansowe, plany związane z siedzibą Stowarzyszenia.

dodano: 2008.02.10 19:12:46  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Wręczono Pasjonata Przypisanych Północy\'2007 :.
W kawiarni ARTS 14 września 2007 około godz.19-tej uroczyście wręczono nagrodę Adamowi Andryszczykowi. Wśród wielu przyjaciół, zaproszonych gości z bliska i odległych miast, a nawet krajów uhonorowano Adama nie tylko dyplomem, ale oryginalnym wykutym z żelaza pogrzebaczem i bukiecikiem pachnącego groszku.
Spotkanie odbyło się w dniu Inauguracji Roku Kulturalnego 2007/2008 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku. Gospodarzem Inauguracji był dyrektor ROK - Marek Gałązka.
Przemówienia okolicznościowe dla Adama wygłosili Maria Wanda Dzienisiewicz - prezes Stowarzyszenia oraz Wojciech Łukasik - artysta malarz, członek Kapituły Konkursu Pasjonat Przypisanych Północy.
dodano: 2007.09.15 17:48:28  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej :.
W siedzibie Stowarzyszenia 12 września br. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej omówili sprawy organizacyjne związane z wręczeniem Adamowi Andryszczykowi nagrody Pasjonata Przypisanych Północy\'2007.
Prezes przedstawiła ostatnie wydarzenia, m.in.
- zgłoszenie Pani Romualdy Kalejty do nagrody Mazurskiej Niezapominajki za działania na rzecz ochrony przyrody. Podczas I Festiwalu Nauki i Sztuki na Wszechnicy Mazurskiej przyznano trzy Mazurskie Niezapominajki: Romualdzie Kalejcie - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku, profesorowi Andrzejowi Strumiłło - artyście malarzowi i Zdzisławowi Szkiruć - byłemu wieloletniemu dyrektorowi Wigierskiego Parku Narodowego (więcej o polskich Niezapominajkach na stronie www.niezapominajka.pl).
- wyróżnienia zdobyte przez Panó Macieja Kupczyńskiego i Bolesłąwa Słomkowskiego. Panowie zdobyli równorzędnie pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym \"Na moczarach\". Otrzymali puchary podczas I Festiwalu sztuki i Nauki.
Ponadto omówiono sprawy związane z przeprowadzoną inwentaryzacją, przeanalizowano zasoby sprzętu Stowarzyszenia.
dodano: 2007.09.15 17:22:08  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Pasjonat \"Przypisanych Północy\" 2007 :.
18 lipca br. powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu Pasjonat \"Przypisanych Północy\" w składzie:
Maria Dzienisiewicz,
Wojciech Kot,
Marek Gałązka,
Marek Nowicki,
Maciej Kupczyński,
Wojciech Łukasik,
Zbigniew Terepko,
Roman Karsztun
wybrali spośród 10 nominowanych do Nagrody - Pasjonata \"Przypisanych Północy\" 2007 - osobę szczególnie wyróżniająca się pasją działania na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinach kultury, szeroko pojętej aktywizacji społecznej oraz własnej twórczości.
W wyniku tajnego głosowania Kapituła przyznała honorowy tytuł PASJONATA \"PRZYPISANYCH PÓŁNOCY\" 2007 - PANU ADAMOWI ANDRYSZCZYKOWI, otrzymał on znacznie przeważającą liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszonych.
Serdecznie gratulujemy!!!


dodano: 2007.07.19 11:23:59  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Powołano Kapitułę Konkursu Pasjonat \"Przypisanych Północy\" 2007 :.
Powołana została przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła konkursu przyznająca Honorową Nagrodę \"Pasjonat Przypisanych Północy\".
Skład Kapituły:
nagrodzeni tytułem Pasjonat \"Przypisanych Północy\": Wojciech Kot, Józef Krajewski, Mieczysław Ratasiewicz, Zbigniew Fałtynowicz, Katarzyna Waraksa, Zygmunt Waraksa oraz
Maria Dzienisiewicz, Marek Gałązka, Jerzy Weiss, Maciej Kupczyński, Roman Karsztun, Zbigniew Terepko, Wojciech Łukasik, Marek Borawski, Józef Kunicki, Marek Nowicki.

Prosimy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia o zgłaszanie kandydatów.
W zgłoszeniu należy podać:
a. imię i nazwisko kandydata,
b. opis jego działalności, która zasługuje na szczególne wyróżnienie,
c. podpisać się czytelnie pod składanym zgłoszeniem.

Informację o kandydatach każdy członek Stowarzyszenia może przekazać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro@przypisani.org
Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa 17 lipca (wtorek) br. o godz. 24:00.

Wręczenie statuetki Pasjonatowi \"Przypisanych Północy\" 2007 - planowane jest 26 lipca podczas koncertu \"Kraina Jaskrawości\" (kamienna półrotunda w Parku Sportu i Rekreacji, Olecko). Serdecznie zapraszamy!
dodano: 2007.07.16 12:54:40  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Powołano Kapitułę Konkursu Pasjonat \"Przypisanych Północy\" 2007 :.
Po raz ósmy powołana została przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła konkursu przyznająca Honorową Nagrodę \"Pasjonat Przypisanych Północy\".
Skład Kapituły:
nagrodzeni tytułem Pasjonat \"Przypisanych Północy\": Wojciech Kot, Józef Krajewski, Mieczysław Ratasiewicz, Zbigniew Fałtynowicz, Katarzyna Waraksa, Zygmunt Waraksa oraz
Maria Dzienisiewicz, Marek Gałązka, Jerzy Weiss, Maciej Kupczyński, Roman Karsztun, Zbigniew Terepko, Wojciech Łukasik, Marek Borawski, Józef Kunicki, Marek Nowicki.

Prosimy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia o zgłaszanie kandydatów.
W zgłoszeniu należy podać:
a. imię i nazwisko kandydata,
b. opis jego działalności, która zasługuje na szczególne wyróżnienie,
c. podpisać się czytelnie pod składanym zgłoszeniem.

Informację o kandydatach każdy członek Stowarzyszenia może przekazać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro@przypisani.org
Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa 17 lipca (wtorek) br. o godz. 24:00.

Wręczenie statuetki Pasjonatowi \"Przypisanych Północy\" 2007 - planowane jest 26 lipca podczas koncertu \"Kraina Jaskrawości\" (kamienna półrotunda w Parku Sportu i Rekreacji, Olecko). Serdecznie zapraszamy!
dodano: 2007.07.16 12:53:32  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Honorowej \"Pasjonat Przypisanych Północy\'2007\" :.
Po raz ósmy powołana zostanie przez kolejny Zarząd Stowarzyszenia Kapituła konkursu przyznająca Honorową Nagrodę \"Pasjonata Przypisanych Północy\".
Można już zgłaszać swoich kanydatów.
W zgłoszeniu należy podać:
a. imię i nazwisko kandydata,
b. opis jego działalności, która zasługuje na szczególne wyróżnienie,
c. podpisać się czytelnie pod składanym zgłoszeniem.

Informację o kandydatach każdy członek Stowarzyszenia może przekazać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - biuro@przypisani.org
Dokładna data zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Nagrody zostanie podana w pierwszym tygodniu lipca.

Dla przypomnienia Regulamin Konkursu:
I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby mieszkające i działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy\\\", członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2007.06.22 22:30:54  ·  autor: M.Dzienisiewicz

.: Walne Zebranie Stowarzyszenia :.
21 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Na 31 uprawnionych udział wzięło 19 członków Stowarzyszenia. Przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata 2003-2006, przeprowadzono wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, podjęto uchwały w sprawie wysokości składek, przyznania statusu członków honorowych Stowarzyszenia oraz działań mających na celu zwiększenie integracji członków Stowarzyszenia.
Powołano Zarząd w składzie:
1. Maria Dzienisiewicz - prezes
2. Marek Gałązka - wiceprezes
3. Jerzy Weiss - wiceprezes
4. Roman Karsztun - sekretarz
5. Maciej Kupczyński - skarbnik
Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Wojciech Łukasik - przewodniczący
2. Zbigniew Terepko - wiceprzewodniczący
3. Marek Borawski - członek Komisji
dodano: 2007.06.22 22:05:09  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Grupa Saurion :.
Dzięki wsparciu Stowarzyszenia i Programu \\\"Pracownia Umiejętności\\\" , w lutym rozpoczął się projekt grupy młodzieżowej \\\"SAURION-tancerze ognia\\\" (http://saurion.ifastnet.com/galeria.php). Grupa uzyskała dotację w wys. 1400zł. Już w piątek 02.03.2007r. o godz. 16.00 rozpoczną się warsztaty z żonglerki kontaktowej prowadzone przez \\\"Dzielnego\\\"-lidera grupy \\\"eXodus\\\" z Olsztyna. Warsztaty odbędą się w sali teatralnej AGT przy ul. Partyzantów.
dodano: 2007.03.01 20:06:49  ·  autor: Roman

.: Anna Andrzejewska - Jurgiel :.
27 stycznia otrzymaliśmy smutną wiadomość, że zmarła nagle nasza Koleżanka i Przyjaciółka ANNA ANDRZEJEWSKA - JURGIEL.
Wiele lat aktywnie działała w Stowarzyszeniu. Po wyjeździe do Szczecina nadal utrzymywaliśmy bardzo bliskie kontakty, konsultowane były z Anią między innymi materiały promocyjne dotyczące Stowarzyszenia.
   Aniu! Żegnamy Cię z uczuciem najgłębszego żalu i straty. Pozostaniesz w naszych sercach jako Najbliższa Przyjaciółka, która potrafiła wskazać dobro i popełniane błędy. Kochaliśmy Cię za tę szczerość.
Niebo na pewno przyjmie Cię z otwartymi ramionami...
          - Przyjaciele i znajomi ze Stowarzyszenia
          
dodano: 2007.01.31 09:30:11  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Spotkanie Stowarzyszenia \"Przypisanych Północy\". :.
29 stycznia 2007r. o 17-tej w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Partyzantów odbyło się spotkanie Stowarzyszenia "Przypisanych Północy".
Przedstawione było sprawozdanie za 2006 rok i plany na 2007r..
dodano: 2007.01.28 16:47:05  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Nagroda specjalna i wyróżnienia dla Bolesława Słomkowskiego :.
Nagroda specjalna komisarza wystawy na Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym \"PERŁY EUROPY\" oraz dwa wyróżnienia przypadły Bolesławowi Słomkowskiemu - fotografikowi, członkowi Stowarzyszenia Kulturalnego \"Przypisani Północy\".
Na tegoroczny konkurs przeprowadzony w Ełku wpłynęło łącznie 291 zdjęć 27 autorów z całej Polski. W jury zasiadali między innnymi znakomici fotograficy - Wiktor Wołkow i Piotr Malczewski.
Jesteśmy dumni z osiągnięć Kolegi, który jest wyjątkowym pasjonatem sztuki fotograficznej. Nagrodzone zdjęcia można zobaczyć w Tygodniku Oleckim Nr 1 z dnia 2 stycznia 2007 r.
Wystawa wszystkich wyróżnionych fotografii jest otwarta w ełckim Domu Kultury \"ŚWIT\" przy ulicy Grodzieńskiej. Zapraszamy.
dodano: 2007.01.04 21:36:46  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Nagroda <> :.
Powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu <> w składzie:
Maria Dzienisiewicz,
Józef Krajewski,
Zdzisław Bereśniewicz,
Marek Gałązka,
Bożena Bielska - Świeżyńska,
Maciej Kupczyński,
Marek Borawski,
Wojciech Łukasik,
Józef Kunicki,
Maja Mejsak,
spośród 10 nominowanych do Nagrody Pasjonata \"Przypisanych Północy\" 2006, po przedstawieniu uzasadnień zgłoszonych kandydatów. Następnie szerokiej, a chwilami burzliwej dyskusji i w wyniku tajnego głosowania Kapituła przyznała honorowy tytuł PASJONATA \"PRZYPISANYCH PÓŁNOCY\" 2006 - Panu Wojciechowi Kotowi, wieloletniemu mecenasowi inicjatyw kulturalnych, sportowych, działań o charakterze społecznym. Człowiekowi otwartego umysłu i serca, zmieniającego z niewyczerpaną energią wizerunek firmy i własne życie. \"Żeglarza nie walczącego z wichrami lecz wykorzystującego je, by dotrzeć do celu\".
dodano: 2006.07.16 18:34:08  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Nagroda :.
Zgłoszenia kanydatów do Nagrody Pasjonata \\\"Przypisanych Północy\\\" trwają do 14 lipca 2006 r., godzina do 24:00. Informację o kandydatach każdy członek Stowarzyszenia może przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@pp.mazury.pl
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko kandydata oraz charakterystykę jego działalności, która zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Kapituła Konkursu spotyka się w dniu 15 lipca 2006 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Partyzantów 2 w Olecku.
dodano: 2006.06.27 09:03:14  ·  autor: Maria Dzienisiewicz

.: Nagroda Pasjonata „Przypisanych Północy :.

Regulamin przyznawania Nagrody Pasjonata „Przypisanych Północy
I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby mieszkające i działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy\", członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2006.06.08 20:15:19  ·  autor: Admin

.: Spotkanie stowarzyszenia :.
8 czerwca 2006 r. (czwartek) o godz. 17.30 (w pomieszczeniach Teatru AGT) odbędzie się spotkanie stowarzyszenia.
dodano: 2006.06.06 22:12:27  ·  autor: Admin


| Wrzesien 2022 | Lipiec 2022 | Czerwiec 2022 | Maj 2022 | Listopad 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2020 | Wrzesien 2019 | Wrzesien 2018 | Lipiec 2018 | Luty 2018 | Listopad 2017 | Wrzesien 2017 | Sierpien 2017 | Luty 2017 | Grudzien 2016 | Grudzien 2015 | Pazdziernik 2014 | Pazdziernik 2013 | Grudzien 2012 | Wrzesien 2012 | Sierpien 2012 | Lipiec 2012 | Marzec 2012 | Listopad 2011 | Pazdziernik 2011 | Wrzesien 2011 | Sierpien 2011 | Styczen 2011 | Listopad 2010 | Pazdziernik 2010 | Wrzesien 2010 | Sierpien 2010 | Maj 2010 | Kwiecien 2010 | Marzec 2010 | Styczen 2010 | Listopad 2009 | Pazdziernik 2009 | Wrzesien 2009 | Sierpien 2009 | Lipiec 2009 | Czerwiec 2009 | Maj 2009 | Kwiecien 2009 | Luty 2009 | Grudzien 2008 | Pazdziernik 2008 | Lipiec 2008 | Czerwiec 2008 | Luty 2008 | Wrzesien 2007 | Lipiec 2007 | Czerwiec 2007 | Marzec 2007 | Styczen 2007 | Lipiec 2006 | Czerwiec 2006 | Wszystkie |

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.005994 sec. © Yuppy

 

Strona główna